هوشنگ علیجانی رنانی
   معاون آموزشی و پژوهشی واحد پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی 
      جندی شاپور اهواز    
         

  نامهوشنگ

  نام خانوادگیعلیجانی رنانی
    
  مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد پرستاری کودکان

  مرتبه علمیمربی


   

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0