دانشگاههاي علوم پزشكي ايران

نام دانشگاه

آدرس سايت

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران

http://www.iautmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي اراك

http://www.arakmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي ارتش

http://www.armyums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

http://www.arums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

http://www.mui.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي اهواز

http://www.ajums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي ايلام

http://www.medilam.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي بابل 

http://www.mubabol.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي بجنورد

http://www.nkums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...

http://www.bmsu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي بهزيستي و توانبخشي

http://www.uswr.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

http://www.bpums.com/

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

http://www.bums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

http://www.tbzmed.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي تهران 

http://www.tums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

http://www.jums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي دزفول 

http://www.dums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 

http://www.rums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي زابل 

http://www.zbmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

http://www.zdmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

http://www.zums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

http://www.medsab.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي سمنان 

http://www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شاهد 

http://www.shahed.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

http://www.shmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

http://www.skums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي

http://www.sbmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

http://www.sums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي فسا

http://www.Fums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي قزوين 

http://www.qums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي قم 

http://www.qsms.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

http://www.kaums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كرج

http://www.iums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كردستان

http://www.muk.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كرمان 

http://www.kmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

http://www.kums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي گلستان

http://www.goums.ir/

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

http://www.goums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

http://www.gums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

http://www.lums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

http://www.mazums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

http://www.mums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي نيشابور

http://www.mums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

http://www.hums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي همدان

http://www.umsha.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

http://www.yums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي يزد

http://www.ssu.ac.ir/

 

 

 

واحدهای بین الملل علوم پزشکی

نام دانشگاه

آدرس سايت

واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران ( قشم )

http://www.iautmu.ac.ir/

واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی یزد ( احمد آباد )

http://www.arakmu.ac.ir/

واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بندعباس ( قشم )

http://www.hums.ac.ir/

واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( قشم )

http://www.ib.sbmu.ac.ir/

واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران ( کیش )

http://iro.tums.ac.ir

واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( کیش )

http://www.sums.ac.ir/

واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ( آبادان )

http://arvand.ajums.ac.ir/

واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ( چابهار )

http://www.hums.ac.ir/

واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمان ( بم )

http://www.bu.kmu.ac.ir/

واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( بندر انزلی )

http://www.gums.ac.ir/

واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تبریز  ( ارس )

http://www.aras.ac.ir/

واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران ( رامسر )

http://www.mriu.ir/

واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران ( کرج )

http://www.bpums.com/


 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8