نشاني مجتمع آموزشي:

    اهواز – شهرستان کارون – بیمارستان سینا – واحد پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
     
     تلفن : 35557144 - 061       دورنگار :  35551525 – 061    کدپستی : 17111 - 61991

    پست الكترونيك :  Pardis@ajums.ac.ir 


    V5.1.0.0